Rajarshri Shahu Chhatrapati Institute of Pharmacy

 Right to Information Act Committee

Sr. No. Name Designation Post Address Contact no.
01 Shri. Vijayrao S. Bondre Secretary,
Shri Shahu Chh. Shikshan Sanstha
अपीलीय अधिकारी Near Shalini Palace Dattamanagal Karyalaya, Phulewadi, Kolhapur. 8484906777
02 Shri.  Atul  N. Patkar Principal
R.S.C. Institute of Pharmacy
माहीती अधिकारी 812/2,  Plot No.-8,   E Ward,  Near Tulip Residency,  Kolhapur-416003. 9822611655
03 Shri. Anil M. Shelke Sanstha,
Office Superintendent
सहाय्यक माहीती अधिकारी Plot no. 32, Ingwale Colony, Phulewadi, Kolhapur. 9823635773

Valuable Links


Vittiya Saksharta Abhiyan
Chh. Shahu Maharaj Kolhapur

Late Shri. Shripatrao Bondre Shri. Vijayarao Shripatrao Bondre Hon. Secretary Shri Mansing Vijayrao Bondre Hon. Chairman
Academic Monitoring for Year 2014 15
Academic Monitoring for Year 2015 16
Academic Monitoring for Year 2016 -
17